تصویب نامه در خصوص تعیین اعضای کمیته دایمی پدافند غیرعامل کشور

شماره211652/
ت43505هـ 27/10/1388
تصویب‌نامه در خصوص تعیین اعضای کمیته دایمی پدافند غیرعامل کشور
وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ـ وزارت کشور ـ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور
هیئت وزیران در جلسه مورخ 20/10/1388 بنا به پیشنهاد رییس‌جمهور و به استناد اصول یکصد و بیست و هفتم و یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:

1ـ آقایان سیدحسن فیروزآبادی رییس‌ستاد کل نیروهای‌مسلح (رییس)، احمد وحیدی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، مصطفی محمدنجار وزیر کشور، کامران دانشجو وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، ابراهیم عزیزی معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و داود احمدی‌نژاد (دبیر کمیته دائمی و دبیرکل دبیرخانه پدافند غیرعامل کشور) به عنوان نمایندگان ویژه رییس‌جمهور و اعضای کمیته دایمی پدافند غیرعامل کشور تعیین می‌شوند.
2ـ کلیه اختیارات هیئت وزیران در امور پدافند غیرعامل و ماده (121) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری‌اسلامی‌ایران ـ مصوب1383ـ به اعضای کمیته یادشده تفویض می‌شود.
3ـ تصمیمات نمایندگان یادشده در خصوص امو اجرایی یادشده که با اکثریت آرا اتخاذ می‌شود، در حکم تصمیمات رییس‌جمهور و هیئت‌وزیران بوده و لازم‌الاجرا می‌باشد و با رعایت ماده (19) آیین‌نامه داخلی هیئت دولت قابل صدور خواهدبود.
4ـ اختیارات هیئت وزیران در غیر موارد اجرایی یادشده و نیز اصلاح تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های مصوب موجود در این خصوص یا مقررات مربوط، به وزرای عضو کمیته تفویض می‌شود. ملاک تصمیم‌گیری در این موارد موافقت وزیران عضو کمیته می‌باشد و مصوبات آن در صورت تأیید رییس‌جمهور با رعایت ماده (19) آیین‌نامه داخلی هیئت دولت، قابل صدور خواهدبود.
معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمدرضا رحیمی