خاطره اي از سرلشکر فيروزآبادي ؛ خادم امام رضا (ع)

خاطره اي از سرلشکر فيروزآبادي ؛ خادم امام رضا (ع) همان‌طور که جارو را بر فرش و گل‌هاي قالي و سنگ‌ مرمر مي‌کشي، دل و روح خود را جارو مي‌کني. هر کس در حال خودش است. بعضي از خدام هم دعا و صلوات قرائت مي‌کنند، مداحي مي‌کنند،‌ روضه مي‌خوانند. زوارهم گاهي ملتمسانه از [...]